test – cu club member 2554

รายชื่อคณะกรรมการ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อ. หัสคุณ   บริพนธ์มงคล       คณะที่ปรึกษาชมรม นายเจษฏา  ห่อไพศาล นายเกียรติศักดิ์    สุรีย์นิธิกูร    คณะกรรมการชมรม 1. นายพิสิฏพล รุ่งสิริวิทูร ตำแหน่ง ประธาน 2. นายปกรณ์ อัศวฤทธิไกร ตำแหน่ง รองประธาน 3. นางสาวสุทัศนา อมรวณิชสาร ตำแหน่ง เลขานุการ 4. นายธันวา เร่งขวนขวาย ตำแหน่ง รองเลขานุการ 5. นายกวิน จังศิริพรปกรณ์ ตำแหน่ง ฝ่ายการสงฆ์ 6. นายปฏิภาณ คุรุเสถียร ตำแหน่ง ฝ่ายทะเบียน 7. นางสาวอรปวีย์ สีทอง ตำแหน่ง เหรัญญิก 8. นายปรัชญา ทองสุทธิวงศ์ ตำแหน่ง…

Test – cu club member 2556

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖   อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง              คณะที่ปรึกษาชมรม นายเจษฏา  ห่อไพศาล นายเกียรติศักดิ์    สุรีย์นิธิกูร นายฐิติพงศ์ ทองศรี (พี่ต่อ) นายปรัชญา ทองสุทธิวงศ์ (พี่หนุ่ม)  คณะกรรมการชมรม 1. นายปกรณ์ อัศวฤทธิไกร (ต้า, วิศวกรรมศาสตร์ ปี 4) ตำแหน่ง ประธาน 2. นายสว่างพงษ์เลาหวิชิตศักดิ์ (พงษ์, วิศวกรรมศาสตร์ ปี 4) ตำแหน่ง รองประธาน 3. นางสาวรักชนก มาไพศาลกิจ (เตย, รัฐศาสตร์ ปี 4) ตำแหน่ง เลขานุการ 4. นางสาวชัญญา ลือสกุลกิจไพศาล (ปอ,…

test – club member 2554

คณะกรรมการ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554    1.   นายวีรภัทร์ สุชีวบริพนธ์ (วี) เลขทะเบียน 5222780538 เป็นรองประธานnitromethane.vee@gmail.com 2.   นางสาวสุนทรียา เมตตาประสพกิจ (โอ) เลขทะเบียน 5201611802 เป็นเลขานุการtottio_ksp@hotmail.com facebook.com/M.Soontareeya   3.   นายพิชชากร นิรันตสุขรัตน์ (เคน)  เลขทะเบียน 5222790172 เป็นฝ่ายการสงฆ์k.niruntasukrat@gmail.com 4.   นางสาวพัฐสุดา วันดี (ออม)    เลขทะเบียน 5363740852 เป็นเหรัญญิก 5.   นางสาวหฤทัย เหล่าศรีโชค (ยาง) เลขทะเบียน 5315611300 เป็นฝ่ายประสานงานmamana_mike@hotmail.com 6.   นายปฏิพล บวรจักรวาล (บอม)  เลขทะเบียน 5310610232 เป็นฝ่ายสถานที่bom1236@hotmail.com 7.  …

test – club member 2555

 คณะที่ปรึกษา กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555   รองศาสตราจารย์ภาวนา พัฒนศรี อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน       นายจารุศักดิ์ ปรัชญพฤทธิ์ อดีตประธาน กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา 2550 นายเทพชลิต เพ็งแตง อดีตประธาน กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา 2551   นายกฤษดา กองสุข อดีตประธาน กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา 2552 นายกิรติ พิมพ์ทองงาม อดีตประธาน กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา 2553 นายเดชาภัทร พุ่มพวง (อาร์ม)    อดีตประธาน กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา 2554 นายบุญตรี  ศรีกะชา น.ส.ชัชฎาภรณ์  โชติช่วง น.ส.เกศแก้ว   ต่ายเทศ   นายเกรียงศักดิ์ เพชรพรศิริกุล     นายลิขิต   แซ่ตั้ง…

โครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 1 ม.รามฯ

  กำหนดการโครงการธรรมะสัญจร  ครั้งที่ 1  โดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2553  ณ  จังหวัดจันทบุรี  ระยอง  ชลบุรี และสมุทรปราการ  

งานทำบุญหอพระ มธ. และครบรอบ 5 ปีกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

ด้วยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จะจัดงานทำบุญใหญ่หอพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ในวันที่ 14-16 มกราคม พ.ศ.2554  ณ  หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และฝึกหัดการนั่งสมาธิภาวนากับพระกรรมฐาน รวมถึงเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 64 ปี